Privacy & Cookies

 

Upane gevestigd aan Stationsweg 31 5211 TV te ‘s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Postadres: Stationsweg 31 5211 TV ‘s-Hertogenbosch, Nederland
Website: https://www.upane.nl

Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via info@concept.upane.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Upane verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

Website specifiek:

 • IP-adres (door Google analytics)
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (door Google analytics)
 • Internetbrowser en apparaat type (door Google analytics)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@concept.upane.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Upane verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Upane verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Computerprogramma’s of -systemen

Mailchimp.com – E-mailmarketing platform. Hier bewaren wij de persoonsgegevens van iedereen die ooit van ons een nieuwsbrief heeft ontvangen. Naam, email, geslacht, organisatie én open- en clicktrough-rates.

Gripp.com – Onze projectadministratie inclusief relatiedatabase. Hier bewaren wij alle voor ons relevante informatie omtrent onze werkzaamheden, waaronder bedrijfs- en persoonsgegevens van onze leveranciers, klanten én organisaties waarvoor wij een offerte hebben uitgebracht.

Office 365 – Outlook mail. E-mailverkeer tussen medewerkers van Upane en haar relaties wordt opgeslagen in de cloud dienst van Hostnet/Microsoft.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Upane. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 Klanten en leveranciers: Voor persoonsgegevens, adresgegevens en projectinformatie hanteren wij een bewaartermijn van tenminste 7 jaar. Wij zijn hiertoe wettelijk verplicht door de Nederlandse belastingdienst (fiscale bewaarplicht).

 Nieuwsbrief: Wij bewaren persoonsgegevens voor onbepaalde tijd. Ook wanneer een abonnee zich heeft afgemeld voor één van onze nieuwsbrieven, bewaren we de persoonsgegevens. Deze gegevens houden we ter controle aan, zodat afgemelde emailadressen niet per abuis weer op een verzendlijst verschijnen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Upane neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Upane) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Upane verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Upane gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Upane gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we het gebruik van onze website kunnen monitoren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet door bezoekers te onderscheiden.
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet door bezoekers te onderscheiden.
Bewaartermijn: 24 uur

Cookie: Google
Naam: CONSENT
Functie: Instelling cookie-overeenkomst door/met Google
Bewaartermijn: 20 jaar

Cookie: Google
Naam: NID
Functie: Advertentie cookie door google
Bewaartermijn: 6 Maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Upane en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Relaties: Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@concept.upane.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Upane wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Upane neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@concept.upane.nl